Mediacja

Już podczas nauki uniwersyteckiej miałam okazję zapoznać się z ideą mediacji, jako skutecznym narzędziem rozwiązywania sporów. W swojej pracy wielokrotnie prowadziłam mediacje z udziałem moich klientów zarówno, jako etap postępowania w sądzie, jak i jako alternatywę dla niego w ramach mediacji pozasądowej.

Prowadzenie mediacji zawsze rozpoczynam od rzetelnego wyjaśniam na czym polega praca mediatora oraz etyka tego zawodu. Przedstawiam zasady rządzące mediacją. Tłumaczę zalety oraz scenariusz tego wyjątkowego polubownego procesu dochodzenia do porozumienia, którego rezultatem jest ugoda mediacyjna, którą jako mediator sporządzam.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest jednym z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. To przyjazne narzędzie, które umożliwia uczestnikom mediacji prowadzenie bezpośredniej i konstruktywnej komunikacji nakierowanej na wypracowanie porozumienia i zawarcie ugody, która ostatecznie rozwiązuje kwestie sporne.

Mediacja jest dobrowolna i poufna, zaś mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji i neutralny wobec przedmiotu sporu. Rolą mediatora jest nadzorowanie procesu komunikacji i wspieranie uczestników mediacji w dochodzeniu do porozumienia, które jest wypracowywane w jego obecności i przy jego pomocy.

W razie osiągnięcia przez uczestników mediacji porozumienia, zadaniem mediatora jest sporządzenie ugody i zredagowanie jej postanowień w taki sposób, aby były one akceptowalne i satysfakcjonujące dla uczestników mediacji oraz aby ugoda taka została zatwierdzona przez Sąd, jako zgoda z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Ugoda mediacyjna nie może zmierzać do obejścia przepisów prawa.

Mediacja jest skuteczna, gdyż koncentruje się na interesach uczestników mediacji. Jest szybsza i tańsza niż proces sądowy. Ponadto jest pozbawiona nadmiernego formalizmu i stresu wywołanego rozprawami. Mediacja daje realną możliwość kompleksowego rozwiązania konfliktu.