Zasady współpracy

Uważam, że podstawą owocnej współpracy z adwokatem jest zaufanie jego Klienta. Aby takie zaufanie zdobyć konieczne jest zachowanie przejrzystych zasad współpracy, które każdorazowo ustalam z moim Klientem. Podczas naszego pierwszego spotkania ustalam czy nie zachodzi konflikt interesów.

Ze swej strony oferuję zawsze aktualną wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Osobiście uczestniczę w rozprawach sądowych, a w razie konieczności zastępstwa uzgadniam to z moim Klientem. Na bieżąco informuję o stanie sprawy. Odpisuję na przesłane mi maile w ciągu 24 godzin.

Udzielam porad, przygotowuję opinie, prowadzę sprawy na podstawie informacji i dokumentów przekazanych mi od klienta. Na linii Klient adwokat konieczne jest zrozumienie wzajemnych oczekiwań. Podwaliną rzetelnej pracy jest szczerość i wzajemny szacunek. Wszelkie informacje, które zostaną mi przekazane są objęte tajemnicą adwokacką, która stanowi gwarancję procesową i jest nieograniczona w czasie.

Pracuję zarówno stacjonarnie w siedzibie kancelarii, jak i wykorzystuję narzędzia do pracy on-line. Celem umówienia konkretnego terminu spotkania konieczny jest anons telefoniczny.

METODY ROZLICZENIA

Przynależność do samorządu adwokackiego wiąże się nie tylko z uprawnieniami do zastępowania swoich Mocodawców przed sądami i organami władzy publicznej,  gwarancją niezależności adwokata, tajemnicą adwokacka, lecz także obowiązkiem stosowania się do rygorów i ograniczeń wynikających z ustawy Prawo o adwokaturze i kodeksem etyki adwokackiej ujętym w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu - Uchwała NRA nr 2/XVIII/98. Z uwagi na powyższe regulacje adwokatowi nie wolno zaprezentować klasycznego cennika swoich usług ani występować z ofertą usług bez zapytania o to ze strony zainteresowanego – pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wycena usługi jest każdorazowo ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki i poziomu skomplikowania zagadnienia objętego poradą bądź zleconej sprawy, prognozowanego czasu i nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu i etapu postępowania.

Koszty usługi, w tym niezbędne opłaty sądowe i skarbowe, a także honorarium ustalane jest podczas rozmowy z Klientem, po zapoznaniu się z zagadnieniem i dokumentami, w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W zależności od rodzaju usługi (porada prawna, opinia, zastępstwo procesowe) i oczekiwań Klienta możliwe są następujące sposoby rozliczeń:

  • system ryczałtowy, gdy możliwe jest oszacowanie czasu i nakładu pracy adwokata, polega na określeniu z góry wysokości honorarium za wykonanie zleconej usługi, w niektórych sprawach umowa może przewidywać dodatkowe honorarium tzw. success fee, które jest uzależnione od wyniku sprawy,

  • system godzinowy, kiedy wysokość honorarium zależy od ilości godzin poświęconych na pomoc prawną; system ten wymaga ustalenia stałej wysokości stawki za 1 godzinę pracy, okresu rozliczeniowego, metody sprawozdawczej i stosowany jest najczęściej przy stałych obsługach prawnych,

  • system mieszany, który polega na zsumowaniu bazowej kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania przez adwokata określonej w umowie liczby godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz liczby nadgodzin przy ustaleniu stawki wynagrodzenia za każdą kolejną godzinę pracy naliczaną po przekroczeniu tego limitu,

W umowie ustalamy termin i sposób zapłaty wynagrodzenia adwokackiego. Możliwe jest także przyjęcie płatności w ratach.
Wynagrodzenie płatne jest gotówką lub na konto bankowe i obejmuje podatek VAT.


Jeśli chcesz otrzymać fakturę uprzedź mnie o tym przed rozliczeniem.