Zakres usług

Doradzam i prowadzę sprawy zarówno przed sądami karnymi, jak i cywilnymi. Występuję także w postępowaniach toczących się przed sądem rodzinnym – czyli sądem opiekuńczym oraz przed sądem pracy. W ramach postępowania przygotowawczego uczestniczę w czynnościach na Policji i w prokuraturze. W zależności od rodzaju sprawy świadczę także pomoc w sprawach administracyjnych. Przygotowuję pisma do urzędów i innych instytucji pozasądowych. W swojej praktyce współpracuję z przedsiębiorcami, którym doradzam i reprezentuję ich interesy w procesach gospodarczych. Ponadto reprezentuję interesy moich klientów również poza sądem, przygotowując wezwania, porozumienia, ugody. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu. Pracuję w mediacjach sądowych, jak i pozasądowych.
 

 • Prawo karne

  • sprawy karne i karnoskarbowe

  • sprawy wykroczeniowe

  • sprawy karne na etapie postępowania wykonawczego m. in. dozór elektroniczny, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie

  • sprawy w postępowaniu w sprawach nieletnich

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ

 • Prawo cywilne

  • sprawy o zapłatę

  • odszkodowania

  • sprawy majątkowe m. in. zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, użytkowanie, służebności, droga konieczna, odrębna własność lokalu, księgi wieczyste

  • bezpodstawne wzbogacenie

  • delikty - czyny niedozwolone

  • umowy, kary umowne, odstąpienie od umowy, klauzule niedozwolone, niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy

  • eksmisja i ochrona praw lokatorów

  • ochrona praw konsumentów

  • testamenty, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, rozliczenie podatku od spadku

  • darowizny, odwołanie darowizny

  • zniesienie współwłasności, podział majątku małżeńskiego

  • sprawy dotyczące naruszonych dóbr osobistych – dobre imię, cześć

  • postępowanie egzekucyjne

  • upadłość konsumencka, upadłość byłego przedsiębiorcy

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy o rozwód i separację

  • rozdzielność majątkowa

  • umowy majątkowe małżeńskie

  • alimenty, zarząd majątkiem dziecka

  • władza rodzicielska - ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie

  • kontakty z dzieckiem,

  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,

  • pochodzenie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa

  • zarządzenia opiekuńcze

  • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia

  • sprawy dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej

  • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ

 • Prawo pracy

  • zatrudnianie pracowników

  • rozwiązywanie stosunku pracy

  • zatrudnianie cudzoziemców

  • odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę

  • sprawy związane z wypadkiem przy pracy

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ

 • Prawo gospodarcze

  • sprawy o zapłatę

  • indywidualna działalność gospodarcza

  • działalność w formie spółki cywilnej

  • spółki prawa handlowego

  • fundacje i stowarzyszenia

  • sprawy rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • zaskarżanie uchwał wspólników, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki,

  • powództwa o naprawienie szkody,

  • prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ

 • Prawo administracyjne

  • odwołania od decyzji organów administracji publicznej

  • zażalenia, skargi, wnioski

  • wznowienie postępowania administracyjnego

  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  • zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej

  • skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA

  • zezwolenia i koncesje

  • sprawy z zakresu prawa budowlanego

  • sprawy z zakresu pomocy społecznej

  ZAPYTAJ O SWOJĄ SPRAWĘ