Polityka RODO

Polityka prywatności i RODO

Uprzejmie informuję, że w ramach mojej działalności gospodarczej, którą prowadzę pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Irena Malinowska NIP 7511727770 ul. Rynek 20/1, 46-200 Kluczbork, przetwarzam dane osobowe, które są mi niezbędne do tego abym mogła zrealizować i zewidencjonować świadczone przeze mnie usługi prawne.

Wobec powyższego, z uwagi na obowiązujące regulacje dotyczące ochrony danych osobowych a wynikające z:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, które obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio, oraz

- Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

moim obowiązkiem jest przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zasadach wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://adwmalinowska.pl.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Irena Malinowska ul. Rynek 20/1 46-203 Kluczbork NIP: 7511727770;
 2. Kontakt z Administratorem odbywa za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@adwmalinowska.pl lub korespondencji tradycyjnej pod adresem Kancelaria Adwokacka Adwokat Irena Malinowska NIP 7511727770 ul. Rynek 20/1, 46-200 Kluczbork.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. do celów analitycznych i obsługi korespondencji lub przez stronę trzecią w związku z usługami oferowanymi przez Administratora.
 5. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zapewnić realizację usługi prawnej w postaci poradnictwa prawnego i obsługi prawnej w ramach prowadzonej działalności.
 6. Dostęp do danych będą mieć podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 8. Informacja o tzw. plikach cookies (ciasteczka): zbieranie informacji następuje  automatycznie podczas wizyty na stronie, obejmuje dane dotyczące wizyty, np. adres IP, informacje o przeglądarce, nazwa systemu operacyjnego i inne, dane są wykorzystywane dla celów statystycznych, wizyta na stronie internetowej nie wymaga od użytkownika  przekazania innych informacji ani danych osobowych.
 9. Pozostałe dane osobowe: imię nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, numer NIP, nr KRS są przekazywane Administratorowi dobrowolnie w celu udzielenia Państwu porady prawnej lub w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi prawnej i prowadzeniem w Państwa imieniu sprawy w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. Udostępnione dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania w.w. celu Administratora, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi terminów przedawnienia.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – wiadomość e-mail wysłaną pod adresem: kancelaria@adwmalinowska.pl

Jako Administrator pragnę Cię zapewnić, że dokładam wszelkich starań i stosuję odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich umyślnym lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.